نوشیدنی پودر آلتونسا با مزه میوه طبیعی.

جشنوار مزه میوه های طبیعی همراه با ویتامین C که در روزهای گرم تابستان گوارای وجودتان خواهد بود.

محصول ترکیه